Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Beleidsplan 2018 Beleidsplan 2018
Beleidsplan van de Protestantse gemeente te Sint Laurens

Periode 2019-2023

...............................................Inhoud

Voorwoord

Inleiding: Op weg naar 2025
 
 1. Situering en samenstelling gemeente
 
 1. Wat voor gemeente willen we zijn?
 
 1. De kerkelijke gemeente zondag en door de week
                A  Omzien
                B  Dienen
                C  Vieren
                D  Leren
 
 1. Communicatie         
 
 1. Bestuur, beheer en onderhoud

Nawoord

Bijlagen
 
Vastgesteld door de kerkenraden van Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Sint Laurens op
1 maart 2018, resp. 6 maart 2018Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse gemeente te St Laurens. Dit beleidsplan is opgesteld door de ‘werkgroep beleidsplan’ in opdracht van de kerkenraden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Sint Laurens.

Dit beleidsplan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente en op welke wijze wij denken te kunnen inspelen op nieuwe behoeften bij gemeenteleden, in een veranderende samenleving.
In dit plan wordt ook weergegeven welke dingen als herkenbare ijkpunten worden meegenomen uit de beide afzonderlijke gemeenten.
Het plan is vooral een leidraad voor de eerste jaren van de vereniging om de gemeente te helpen vooruit te kijken en om een kerkelijke gemeente te zijn die mensen raakt en groepen verbindt.
Daarom zal ook elk jaar gekeken worden hoe de voortgang is en of er bijgesteld moet worden in de beleidsvoornemens. Op deze wijze blijft het een actueel werkplan voor het beleid.
We hopen dat we over vijf jaar, aan het eind van de beleidsperiode met elkaar constateren dat we de goede richting zijn ingeslagen.

In dit plan staan de beleidsvoornemens apart genoemd in duidelijke kaders. Per onderdeel zal hier apart een prioriteitenoverzicht van worden gemaakt en in het verlengde daarvan per jaar welke punten dan aangepakt en zo mogelijk afgerond zullen worden.

Inleiding

Op weg naar 2025. Wat is de actuele context waarbinnen we kerk willen zijn, plaatselijk, landelijk?
Kerk en geloof zijn niet vanzelfsprekend in deze jaren in West-Europa en vanzelf gaat het niet. Er was een tijd dat de kerk wel vanzelf leek voort te leven. Die tijd is voorbij en daar moeten we ook reëel over zijn.
Het beeld van de krimpende kerk in een veranderende samenleving kan je ook ontmoedigen als gemeente.
Met dit beleidsplan willen we als gemeente zoeken naar de kracht die ontstaat door de vereniging van beide kerken tot één protestantse gemeente.
We zijn ons er meer en meer van bewust dat we door de jaren heen een minderheidsgroep zijn geworden. Vanuit deze positie zal de gemeente het eigen en bijzondere geluid zelfbewust laten horen als kerk van en voor het dorp.
De gelijkenis van het gist en die van het zout wijzen er op dat wat klein is veel uitstraling en veel effect kan hebben. De toekomst van de kerk stelt ons de vraag naar onze uitstraling in de omgeving waarbinnen we kerk zijn.

Het bestaansrecht van de gemeente is het geloof dat God naar mensen omziet en dat wij dat omzien van God naar ons mensen hebben herkend in de weg van Jezus. We luisteren naar de verhalen uit de Bijbel om al luisterend zicht te krijgen op onszelf, de wereld om ons heen, op God.
In een samenleving, waar individualisering hoog in het vaandel staat en ook waar 'wat je kunt kopen en wat je weet te presteren' vooral zin lijken te geven aan je bestaan, daar is samen-gemeente-zijn een tegendraads gebeuren. Het is van belang voor het geheel van de maatschappij dat verhalen van inspiratie blijven klinken, om weerbaar te blijven tegen de redeneringen die opgang maken waarin mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Verhalen die mensen met elkaar verbinden, zullen verteld worden. Er is uitzicht op een betere wereld.1. Situering en samenstelling gemeente

Het dorp Sint Laurens met buurtschap Brigdamme (samen het noordelijk deel van burgerlijke gemeente Middelburg) was vroeger een agrarische gemeenschap, maar is dat nu niet meer. Er wordt door de bewoners in hoofdzaak arbeid verricht in diverse zelfstandige bedrijven en in de dienstverlenende sector en de industrie in Middelburg en omgeving.
Zowel door de ligging als door de bevolkingssamenstelling is Sint Laurens geen dorp met een gesloten karakter, maar meer met een open leefgemeenschap. Het aantal bewoners is naar schatting 2000. Het dorp kent qua levensbeschouwing meerdere kerkelijke stromingen, vooral protestant (tot voor kort gereformeerd en hervormd apart) en gereformeerde gemeente, met daarnaast vele zogenoemde ‘ongebondenen’.

De samenstelling van de protestantse gemeente ziet er als volgt uit:
Leeftijd Herv. % Geref. % Samen % - 15% na vereniging / %
 
Leeftijd   00 t/m 09 10 4,1 6 3,1 16 3,7 14 3,7  
Leeftijd   10 t/m 19 15 6,1 10 5,2 25 5,7 21 5,7  
Leeftijd   20 t/m 29 14 5,7 8 4,1 22 5,0 19 5,0  
Leeftijd   30 t/m 39 9 3,7 12 6,2 21 4,8 18 4,8  
Leeftijd   40 t/m 49 13 5,3 21 10,9 34 7,8 29 7,8  
Leeftijd   50 t/m 59 49 20,1 21 10,9 70 16,0 60 16,0  
Leeftijd   60 t/m  69 53 21,7 38 19,7 91 20,8 77 20,8  
Leeftijd   70 t/m 79 58 23,8 49 25,4 107 24,5 91 24,5  
Leeftijd   80 t/m  89 21 8,6 26 13,5 47 10,8 40 10,8  
Leeftijd   90 t/m  99 2 0,8 2 1,0 4 0,9 3 0,9  
                   
         LEDEN          244   193   437   371    
onderverdeeld in                  
Belijdend Lid 136   139   275   234    
Dooplid 108   54   162   138    
  244   193   437   371    
 (Gastleden inbegrepen) 2           2    
              alsmede                  
Meegeregistreerden 14                
Ongedoopt 17                
Blijkgever  verbondenheid 1   1            
Totaal niet Leden 32   1      
Totaal in registratie 276   194   470                       400  
Pastorale Eenheden 148   113   262                       223
Wij bieden ruimte van geloven en de kerk als plek om dat te delen, op zondag en door de week, in diversiteit, voor ‘vaste klanten' en voor ‘mensen van af en toe ‘.
Bij het samen gaan in de protestantse gemeente constateren we dat we als diverse leden van dezelfde kerkgemeenschap niet hetzelfde denken en dat er verschillen zijn in betrokkenheid. Verscheidenheid in geloofsopvatting, over ‘God’, Jezus, bijbel, bidden, leven na de dood, het is een gegeven. Deze diversiteit in ‘geloven’ en in ‘betrokkenheid ‘ nemen we dus als uitgangspunt en zien het als uitdaging.
2. Wat voor gemeente willen we zijn?

De nieuw gevormde Protestantse gemeente te Sint Laurens staat niet op zichzelf maar weet zich onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en voelt zich verbonden met een wereldwijde gemeenschap van gelovigen waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Deze verbondenheid vindt haar bron in de bijbel, die de inspiratiebron is van verhalen over God en mensen.

Voor de gemeente staat de eredienst op zondag centraal als plek van viering, lering en bemoediging. Daar ontmoeten we elkaar in Christus en luisteren we naar Gods woord om met respect voor elkaar ons geloof te versterken.

Gelet op de veelkleurigheid van de gemeente in de zin van verscheidenheid in geloofsbeleving is het van belang daarover met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om te horen wat de achterliggende gedachte, ervaring, drijfveer is, die maakt dat de ander denkt zoals hij denkt. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar en meer ruimte voor vertrouwen.
Wij willen een gemeente zijn waar voor diverse vormen van geloofsbeleving een plaats is. We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Zo zien we een mogelijkheid om als kerk ook in de toekomst van betekenis te kunnen zijn.

Om ons geloof te beleven en te versterken zijn voor ons belangrijk:
 • omzien naar elkaar
 • midden in de dorpsgemeenschap staan met het oog op de wereld
 • elkaar stimuleren
 • dienstbaar zijn binnen kerk en samenleving.

Naast de eredienst wordt het kerkgebouw voor verschillende nevenactiviteiten gebruikt zodat de Dorpskerk een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De kerkdienst op zondag is voor veel gelovigen de hartslag van het kerkelijk leven. Jongere generaties beleven dit vaak anders en zij haken hierbij steeds meer af.  Toch is er tegelijkertijd behoefte aan gemeenschapszin en ontmoeting, het bespreken van levensvragen, verdieping en verstilling.
Als protestantse gemeente zullen we, nadrukkelijker dan vroeger, de komende jaren moeten laten zien wat we in huis hebben op dit punt.

De “kerk van nu en van de toekomst “ zal een gedifferentieerd en gevarieerd programma moeten bieden naast de eredienst op zondag. Dit zal recht doen aan de diversiteit van geloven van mensen en de diversiteit in de mate van betrokkenheid.
In onze kerkelijke gemeente is iedereen welkom. Aan een (denkbeeldige) ronde tafel is er aandacht voor elkaars levensvragen en ervaringen, die (ook) in het licht van de Bijbelse boodschap worden gezet.
Wij bieden naast de zondagse eredienst door de week mogelijkheden ter vorming en verdieping op theologisch, sociaal-maatschappelijk, ethisch en cultureel gebied aan.
Op deze wijze hopen we de komende tijd de gedachte van openheid en gastvrijheid verder gestalte te geven.
3. De kerkelijke gemeente zondag en door de week

Kerk-zijn betekent omzien naar je medemens, (A. Omzien), dienstbaar zijn in je omgeving, (B. Dienen), samen ‘vieren wat nog niet is’ (C. Vieren) en met elkaar leren mens te zijn (D. Leren).

3.A. Omzien
Het onderlinge omzien naar elkaar is een van de pijlers waarop de gemeente rust. In de geloofsgemeenschap gaat het om de waardigheid van ieder mens. Dat omzien gebeurt spontaan in de contacten die tussen gemeenteleden ontstaan en in georganiseerd verband in het pastoraat en bezoekwerk.
Er kunnen gebeurtenissen in het leven zijn die de waardigheid van een mens in onbalans brengen.
De uiteindelijke vraag bij pastoraat is: ‘hoe houdt deze mens in deze omstandigheid vertrouwen in het leven en waar baseer je dat vertrouwen op?’
We kennen pastoraat in de vorm dat een contactpersoon namens de kerkgemeenschap bij iemand op bezoek gaat, maar ook groepen mensen kunnen zich als lotgenoten, onderling verbonden voelen in herkenbare omstandigheden en er voor kiezen om in zogenoemd groepspastoraat elkaar onderling te versterken.
Denkbaar is groepspastoraat voor senioren en voor hen die mantelzorg verlenen aan een dierbare.

Voor het pastoraat is de gemeente verdeeld in vier pastorale wijken. De ouderling werkt hier samen met pastorale medewerkers, de wijkdiaken en bezoekmedewerkers.
We proberen in de verschillende wijken jaarlijks een groothuisbezoek te organiseren, voor ontmoeting en inspiratie.

3.B.        Dienen
Dienen en helpen zijn werkwoorden die typerend zijn voor het diaconaat, waarbij het gaat om hulp geven aan de naaste dichtbij en ver weg.
In de gemeente draagt de diaconie bijvoorbeeld bij aan het ouderenwerk. De diakenen worden ook betrokken bij mensen die financieel en maatschappelijk in de knel zitten. Ook dragen diakenen voor een belangrijk deel bij aan de wederzijdse betrokkenheid tussen kerk en dorpsgemeenschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verlenen van (financiële) bijstand, het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op maatschappelijk welzijn. Daarbij kan de diaconie ook de overheid en de samenleving aanspreken op haar verantwoordelijkheid.
Zichtbaar is hun betrokkenheid bij de viering van de Maaltijd van Christus, het Avondmaal, bij het collecteren en bij het regelen van bloemen voor wijkgenoten bij ziekte, jubilea of een bijzondere gebeurtenis.
Omdat diaconaat verder gaat dan de eigen gemeente- en landsgrenzen, wordt een diaconale werkroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) opgericht.

Diaconale/ missionaire vragen, waar we de komende tijd mee aan het werk willen gaan zijn:
 • Hoe kunnen we in onze tijd geloof opnieuw verwoorden en mensen er mee aanspreken?
 • Op welke manier kan de kerk de samenleving van dienst zijn?
 • Op welke manier kunnen we zorg dragen voor het milieu en de klimaatverandering helpen tegengaan?
 • Hoe verdelen we de welvaart wereldwijd en in ons eigen land?
 • Wat betekent de kerk voor mensen in de verdrukking?
 • Hoe stellen we ons op ten opzichte van mensen met een ander geloof?
 • Zijn wij bereid om contact te leggen met christenen afkomstig uit andere culturen, dichtbij en ver weg?

Samengevat is de roeping van de diaken:
 • Dienst aan de tafel van de Heer
 • Toerusting in diaconale bewustwording van de gemeente
 • Inzameling en besteding van de gaven
 • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid
 • Helpen waar geen helper is
 • Daar waar onrecht geschiedt getuigen van de gerechtigheid van God
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO-groep organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen en ook om bewustzijn te vergroten dat we een kerk zijn met een opdracht in deze wereld. Waar de diaconie meer gericht is op landelijke en plaatselijke hulpverlening, richt de ZWO zich met name op projecten wereldwijd.
Bij bepaalde misstanden moet ‘de kerk' een geluid afgeven en haar stem laten horen. Dit kan beter in verbondenheid met andere kerken en organisaties. Als protestantse gemeente, maar ook op persoonlijke titel zijn wij verbonden met Kerk in actie, Amnesty International, de Voedselbank, Raad van Kerken, Oikocredit, vluchtelingenwerk en de Wereldwinkel.
Actief in contact zijn met andere verenigingen en instanties en de school in het dorp.
Ad hoc reageren op grotere gebeurtenissen: Bijvoorbeeld bij een ramp, of ook bij vrolijke gebeurtenis; de ruimte in/rond de kerk beschikbaar stellen.3. C.       Vieren

Liturgie
De Protestantse gemeente St Laurens is meerkleurig door verscheidenheid van geloofsbeleving. Door de vereniging zijn twee tradities bij elkaar gekomen. Beiden hadden een eigen stijl en herkenbare elementen in de eredienst. De spannende, maar ook boeiende opdracht is om een orde van dienst voor de liturgie te vormen waarin voor een ieder herkenning is. Dit betekent dat we de komende tijd met elkaar in gesprek blijven om hierin de goede vormen te vinden.
Om te beginnen zal een zekere eenheid in de orde van dienst worden nagestreefd. De Nieuwe Bijbelvertaling, het Nieuwe Liedboek en het Dienstboek vormen voor wat betreft de zondagse eredienst, de bronnen waaruit we bij voorkeur putten. Het oecumenisch rooster vormt de rode draad in de schriftlezingen, samen met ‘De Eerste Dag’, ‘Bonnefooi’ en ‘Kind op Zondag’.
Onderdelen die vast, maar ook afwisselend een plek krijgen in de orde van dienst:
 
 • Het drempelgebed
 • door de gemeente gezongen antwoorden na het gebed om ontferming en bij de voorbeden.
 • Per periode van het kerkelijk jaar (groene tijd, advents-kersttijd, 40/50dagentijd) maken we een keuze uit de aangereikte mogelijkheden in het Dienstboek.
 • Voorbeden gedaan door gemeenteleden
 • Momenten van stilte en bezinning
 • Lezing van de wet des Heren (aanwijzingen ten leven)
 • Een gezongen of uitgesproken geloofsbelijdenis
 • Een moment voor de kinderen, als die aanwezig zijn, met uitleg en een lied.

Daarnaast kennen de vieringen een aantal symbolen en rituelen.

Symbolen:
 • de paaskaars brandt voor het begin van de dienst, als teken van het Licht van Christus.
 • de liturgische kleuren van de perioden van het kerkelijk jaar (antependia en stola)
 • de Bijbel op de Tafel.

Rituelen:
 • aansteken van een kaars die de kinderen meenemen naar hun eigen dienst
 • aansteken van twee kaarsen aan beide zijden van de lessenaar voorafgaand aan het drempelgebed.
 • rituelen bij sacramenten (zoals breken en delen van brood en uitschenken en delen van wijn in de dienst van Schrift en tafel; water binnengedragen door een kind in een doopdienst).

Telkens weer moeten symbolen en rituelen ‘gewogen’ worden, om ze als zinvol te beleven. (Krijgen we mee wat ons bemoedigt voor ons te leven dagelijks leven, voor ons ontmoeten van onze medemens?)

In iedere dienst staan er bloemen of een – soms liturgisch geschikt – bloemstuk in de kerk. Deze bloemen gaan, na de dienst, naar één of meerdere mensen als groet van de gemeente en als blijk van verbondenheid.

Uitgangspunt bij dit alles is dat het de gemeente is die samenkomt.


Werkgroep liturgie
Bij de voorbereiding van bijzondere diensten in het kerkelijk jaar wordt graag gebruik gemaakt van de creativiteit en talenten van gemeenteleden.
De werkgroep liturgie gaat op zoek naar:
 • Lectoren
 • Gemeenteleden die ondersteunen bij het zingen (vooral nieuw te leren liederen)
 
De op te richten werkgroep Liturgie krijgt als opdracht de bezinning op de liturgie gaande te houden.
 
Goede Protestantse traditie is dat ‘kerk’ er niet is omdat er een priester of predikant is die Gods kerk vertegenwoordigt of present stelt, maar omdat er een gemeente is die wil samen komen om God te ontmoeten in de liturgie.
Avondmaal
Hierboven schreven we al dat de gemeente veelkleurig is door verscheidenheid aan geloofsbeleving. Dat komt ook tot uitdrukking in de diensten waar we de sacramenten vieren.
De protestantse kerk kent doop en avondmaal als de twee sacramenten; speciale momenten die kernachtig samenvatten waar het in het geloof om gaat. Onze verbondenheid met God, de Eeuwige en met elkaar wordt met name zichtbaar in de viering van Schrift en Tafel. Aan die tafel verzamelt de gemeente gaven en moed, om de nood van anderen aan het licht te brengen en waar mogelijk te verlichten.
Het vieren van de Maaltijd van Christus is een kruispunt in het kerkelijk leven. Tijdens het Avondmaal ontmoeten we elkaar in naam van Christus. Omdat we hierin open willen zijn naar elkaar en de gemeente om ons heen, is iedereen welkom aan de Tafel. Zo proberen we de Maaltijd te vieren en te beleven als een gave voor alle mensen. Ongeveer zes keer per jaar wordt de Tafel van de Heer gevierd, waaronder op Witte Donderdag in de Stille Week.

Eredienst en jeugd

Kindernevendienst
Ondanks geringe betrokkenheid van jonge mensen/gezinnen vinden we het belangrijk om die niet uit het oog te verliezen en er blijvende aandacht aan te schenken. Voor de doelgroep 4 tot 12 jarigen zorgen we dat er in elke dienst iemand is die kinderdienst doet en er aandacht voor de kinderen is.  We zingen tenminste één ‘kinderlied’ (aangereikt door Bonnefooi/Kind op Zondag), dat qua stijl goed aansluit bij de andere liederen. Dit lied wordt gekozen in overleg tussen de kindernevendienst en de predikant.
Rondom de grote feestdagen is er ook een project voor de kinderen.

School
Met de christelijke basisschool Palmenhof wordt op verschillende manieren samengewerkt, vanuit de gedachte dat de kerk, de school en het dorp Sint Laurens bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. Een deel van de leerlingen heeft een kerkelijke achtergrond, een deel heeft dat niet.
Het docententeam van de Palmenhof vindt het belangrijk dat kinderen in hun basisschooltijd kennismaken met kerk en geloof. Op school gebeurt dat het hele jaar door. Daarbij is er aandacht voor de christelijke feestdagen, andere godsdiensten, burgerschap, respect, hoe je met elkaar omgaat, als team, als ouders in het dorp, als kinderen op het schoolplein enz.

Jongeren
Wat betreft de doelgroep 12-20 jarigen, hen blijven we uitnodigen om mee te doen in bijzondere diensten, in de Advent- en Veertigdagentijd en de Feesten.
Rond Pasen, minimaal één dienst organiseren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leefwereld van jongeren.
Er valt ook te denken aan eenmaal per jaar een viering met de liturgie van de oecumenische Taizé-gemeenschap. Hierbij kan samenwerking gezocht worden met jongeren in andere gemeenten in de omgeving.

Doop
De doop is een bijzonder teken dat God zich wil verbinden aan het leven van elk mens, hoe klein ook. Kinderen, maar ook volwassenen, zijn welkom om zich te laten dopen in onze gemeente. In de Doop vertrouwen wij onszelf en onze kinderen toe aan God en aan de gemeente. Wij zijn met God verbonden. Wat we in ons leven en geloven ook ervaren, we hoeven er nooit aan te twijfelen dat God zich voor ons inzet, vandaag, morgen en in eeuwigheid.

De gemeente staat ook open voor (gesprek met) ouders/opvoeders die hun kind op een andere manier willen verbinden met de gemeente. Gedacht kan worden aan een ritueel van ‘opdragen’, het binnen brengen van een pasgeborene in Gods gemeente. Of aan een heel passend symbool van Gods zorg voor mensen: de zegen. Ieder mensenkind krijgt Gods zegen mee voor zijn levensweg. Het is een uitdaging voor de gemeente om zorgvuldig met deze vraag en de mensen die haar stellen om te gaan.

Verbintenissen
Alle levensverbintenissen (huwelijk) van twee personen, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in onze gemeente worden gezegend. Dit wordt vooraf bekendgemaakt.

3. D. Ontmoeten, Leren
In de zoektocht naar Gods toekomst willen wij leren van elkaar en van elkaars levensverhalen. Ook willen we leren door het gesprek met andersdenkende medechristenen en mensen uit andere geloofstradities.

Ontmoeten
We kennen de Werkgroep Open Huis.
In de kerk worden naast de gebruikelijke kerkdiensten ook concerten, exposities, orgelconcerten, enz. gehouden.
Ontmoeten kan uiteraard ook in en na de zondagse kerkdienst (koffie na afloop) en in het bijzonder bij de jaarlijkse startdienst begin september.

Vorming en Toerusting
De mogelijkheden van leren, vorming en toerusting, zijn divers en uiteenlopend. De Protestantse gemeente te St Laurens biedt ieder jaar een "Winterwerk"-programma aan met uiteenlopende activiteiten, w.o. film, boek, Open Deur, studiegroep rondom de bijbel/leerhuis, ...
Voor de diverse werkgroepen wordt gezocht naar manieren waarop gemeenteleden kunnen worden toegerust voor gemeentewerk. Dat gebeurt op bijzondere bijeenkomsten (bv. van de pastoraatsgroep) of door tijdens vergaderingen aandacht te geven aan een speciaal thema. Tijdens de jaarlijkse groothuisbezoeken wordt een gespreksthema toegelicht en besproken.
Daarnaast wordt door middel van kindercatechese en bijbelcursussen op diverse manieren toerusting verzorgd aangaande Bijbel & Geloof. Dit kan in overleg met buurgemeenten op een andere locatie zijn.
Nogal wat jongeren die bv. door studie elders verblijven, kunnen niet regelmatig samen komen. Toch willen we voor hen die een paar keer per jaar elkaar willen ontmoeten een plek bieden; Samen met buurgemeenten houden we de open gespreksgroep voor jong volwassenen.

Kerk in dorp en wereld
De werkgroep Wereldwijd helpt ons over de grenzen van onze kerkmuur te kijken.
Ze onderhoudt met ons de contacten met kerken en mensen dichtbij en veraf; in binnen - en buitenland.

Als Protestantse Gemeente staan we in contact met onze zustergemeente Makkoshotyka in Hongarije en hebben we contacten met kinderhuis Providence in Sri Lanka. Over en weer worden brieven geschreven en af en toe bezoeken afgelegd.

4. Communicatie

De kerkenraad wil de gemeente graag informeren en betrekken bij alles wat er leeft in onze gemeente.
Dit gebeurt via het maandelijks verschijnend blad: “Kerkcontact”.
Tussentijdse actuele zaken worden bij de afkondigingen gemeld, of in korte nazit van de kerkdienst en zo nodig per schriftelijke rondzendbrief.
De voorgenomen jaaractiviteiten van onze kerkelijke gemeente worden aangereikt in een Winterbrief.
De wekelijkse kerkdienst is te volgen via de kerkomroep en kerktelefoon.
Daarnaast proberen we de al bestaande website uit te breiden met meer actuele informatie, zodat deze interessanter wordt om te volgen.
Ook willen we de sociale media, zoals bv. Facebook, gaan gebruiken voor onderlinge informatie-uitwisseling.


5. Bestuur, beheer en onderhoud

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling is volgens de richtlijnen van de PKN opgesteld en door de kerkenraad in 2018 vastgesteld.

Het college van Kerkrentmeesters heeft tot taak zorg te dragen voor al de stoffelijke behoeften van de gemeente voor zover niet van diaconale aard, zodat de kerkgemeenschap als geheel kan functioneren. De middelen om de gemeente in stand te houden worden in hoofdzaak door de gemeenteleden bijeen gebracht door geldwerving via actie kerkbalans, collecten, giften en eventuele schenkingen.
Ieder jaar dienen de geledingen binnen de kerk hun begroting in en deze wordt ter goedkeuring aangeboden aan de kerkenraad.

Situatie en toekomst gebouwen
Op 1 januari 2018 beschikken de dan nog zelfstandige gemeenten over een eigen kerkgebouw, te weten het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Noordweg en het kerkgebouw (Dorpskerk) van de Hervormde gemeente aan de Van Cittersstraat. Met het oog op het voornemen om te komen tot de vorming van één nieuwe Protestantse gemeente per 1 januari 2019 is besloten om het kerkgebouw aan de Noordweg af te stoten. Nadat het definitieve besluit voor de vereniging is genomen, (waarschijnlijk begin 2018) zal het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk het traject van  verkoop in gang zetten. Vanaf 1 januari 2019 zal het kerkgebouw aan de Noordweg niet meer worden gebruikt voor de erediensten.


Exploitatie en onderhoud Dorpskerk
Het kerkgebouw is aangewezen als rijksmonument en valt daardoor onder de "Erfgoedwet" geldend vanaf 01-07-2016. Hierdoor is het mogelijk om via de "Subsidieregeling Instandhouding Monumenten" (SIM) gedurende een periode van zes jaar een onderhoudssubsidie aan te vragen van 50% van de gemaakte kosten. De regeling vervalt per 01-01-2020.
Gestreefd wordt naar behoud en beheer van het aanwezige kunstbezit, conform de gedane adviezen, een goede beveiliging en een juiste klimaatbeheersing in het kerkgebouw.
Er is een onderhoudsplan voor het kerkgebouw opgesteld t/m 2024. Voor het reguliere onderhoud wordt zoveel mogelijk beroep gedaan op vrijwilligers. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld administratie, kosters en activiteiten door de week.
De gemeente Middelburg is vanaf twee meter vanuit het kerkgebouw eigenaar van de tuin rondom de kerk.
De regels vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 voor o.a. brandveiligheid en delen van de Arbowet zijn op onze organisatie van toepassing. Ons beleid is er dan ook steeds op gericht dat de veiligheid voor bezoekers en medewerkers is gewaarborgd.

Predikantsformatie
Het beleid van de kerkenraad is gericht op het zo lang mogelijk kunnen beschikken over een eigen (deeltijd) predikant. Voor de komende vijf jaar is in de begroting ruimte voor bekostiging van 50%. Een nieuwe predikant kan beroepen worden.

Organist
Muzikale begeleiding van de eredienst vindt plaats door een aantal vrijwillige organisten, die bij toerbeurt dienst doen.

Situatie en toekomst Financiën
Door de werkgroep van gezamenlijke Kerkrentmeesters is in juli 2017 een advies uitgebracht t.a.v. de financiën van de nieuwe Protestantse gemeente. Samengevat houdt dit in: de twee organisaties (Hervormd en Gereformeerd) wijken maar weinig van elkaar af in financieel opzicht, zodat beide administraties zonder al teveel moeite kunnen worden samengevoegd.
Er is een actuele begroting en een openingsbalans opgesteld voor de nieuwe PG Sint Laurens, alsmede een meerjarenbegroting. Zie bijlage 1.

Nawoord

Nieuwe gemeente zijn wordt kansrijk als gestart wordt vanuit een gezamenlijk verlangen.
We hebben soms de neiging ons te laten leiden door heimwee. We willen terug naar wat geweest is, naar de tijd dat de kerk nog vol zat. Omdat we de tijd niet kunnen terugdraaien is zo’n opstelling weinig constructief. Beter is het om te investeren in een gezamenlijk verlangen, een visioen voor de kerk in het dorp, de regio. Kunnen we met elkaar verwoorden hoe we in de komende jaren betrokken willen zijn op God, elkaar en de wereld? We gaan met dit plan ons best doen.
Zal de kerk anno 2023 voluit en volop oecumenisch zijn? Onze droom is niet die van een kerk van de grootste gemene deler, maar wij dromen van een kerk, een gemeente, die staat – met vallen en opstaan – voor het Verhaal van God en mensen, die zegt wat moet gezegd, doet wat moet gedaan en waar de humaniteit de weg wijst op micro- en macroniveau. De protestantse gemeente St. Laurens zal haar stem verheffen tegen onrecht, tegen instituties en regels die mensen kleineren en discrimineren, in lijn met datgene wat ons wordt aangereikt in de bijbelse geschriften.


Bijlage 1. Meerjarenbegroting 2019 – 2024
  Prot. Gem. Sint Laurens 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rubriek Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
  BATEN            
80 Verhuur gebouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 Rentebaten en dividenden 400 400 2.500 4.000 5.000 6.000
83 Bijdragen levend geld 71.000 69.000 67.000 65.000 63.000 61.000
85 Subsidies en bijdragen 10.000 N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B. N.N.B.
               
  Totaal: a 82.400 70.400 70.500 70.000 69.000 68.000
               
  LASTEN            
40 Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen 11.700 12.795 12.595 15.000 15.500 25.000
41 Lasten overige onroerende zaken en            
  inventarissen excl. afschrijvingen            
42 Afschrijvingen            
43 Kosten Predikant  ( Bezetting 50%) 43.000 43.000 43.500 43.500 44.000 44.000
  Overige kosten pastoraat 6.500 6.750 7.000 7.250 7.500 7.750
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige            
  kerkelijke activiteiten 4.000 4.000 4.100 4.100 4.200 4.200
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere            
  organen 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300
46 Salarissen en vergoedingen 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100
47 Kosten beheer en administratie 2.300 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500
48 Rentelasten/koersverliezen 450 450 500 500 550 550
               
  Totaal: b 75.750 76.995 77.695 80.350 81.750 91.400
               
  Saldo: a - b 6.650 -6.595 -7.195 -10.350 -12.750 -23.400
53 Toevoegingen aan   fondsen en -6.000          
  Onttrekking aan    voorzieningen                            6.036                          5.676                          8.325                          8.550                        15.000
58 Overige baten lasten 1.500 1.500 1.750 1.750 2.000 2.000
  Totaal: c -4.500 7.536 7.426 10.075 10.550 17.000
  Resultaat: 2.150 941 231 -275 -2.200 -6.400
               
  Vrij beschikb. vermogen per 1 jan. * 1.100.000 1.102.150 1.103.091 1.103.322 1.103.047 1.100.847
  Afname / resultaat 0 0 0 -275 -2.200 -6.400
  Toename 2.150 941 231 0 0 0
  Rendement            
  Vrij beschikb. vermogen per 31 dec. 1.102.150 1.103.091 1.103.322 1.103.047 1.100.847 1.094.447
    2019 2020 2021 2022 2023 2024
               
  * Vrij beschikbaar vermogen: Commissie KRM Herv./Ger. 06-12-2017
  + beleggingen
  + debiteuren en kortlopende vorderingen
  + kas, bank en deposito's            
  -/- crediteuren            
  -/- kortlopende schulden            

 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Moldavië, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen;
Tweede collecte voor instandhouding van onze kerkmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Pastoraat Nederland, preken in gebarentaal;
De tweede collecte is voor onze eigen kerkmeer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.